Projekty

Rok 2021-2022

Rok 2019

Hudba lieči mladých ľudí s postihnutím

Projekt Hudba lieči prinesie mladým ľuďom s postihnutím pozitívnu zmenu, skvalitnenie všetkých muzikoterapeutických stretnutí a aktivít. Výnimočnosť projektu je v odbornom využití špecifických hudobných nástrojov, ktoré umožňujú aj hráčovi so zníženými schopnosťami vytvárať kvalitnú hudbu.Vďaka finančným prostriedkom získaných z participačného projektu BSK, sme mohli nakúpiť nové hudobné nástroje a pomôcky. Doteraz sme s mladými ľuďmi s postihnutím nemali možnosť produkovať melódiu v hudbe. Vďaka novým hudobným nástrojom budeme môcť vytvárať nové a zaujímavé hudobné projekty.

Rok 2016

Hl. mesto SR Bratislava: projekt Pekáreň ako pracovná terapia pre mladých ľudí s postihnutím

Činnosť v pekárničke je ideálnou možnosťou zaistenia zmysluplného trávenia voľného času pre našich klientov. Poskytuje nielen udržanie a rozvoj nadobudnutých zručností, ale vytvára priestor aj na posilnenie sociálnych kontaktov. Počas letného tábora si klienti pripravovali drobné jedlá na desiatu a olovrant. Pri veľkom stole spolu jedlo konzumovali a následne umývali a odložili. Je dobré, keď sa naši klienti učia aj takýmto naoko jednoduchým a základným úkonom. Priestor pekárničky je veľkorysý, dovoľuje manipuláciu s viacerými invalidnými vozíkmi. Hlavné mesto prispelo na nákup zariadenia- profesionálneho dvojdrezu.

Nadácia SLSP, zamestnanecký program: Plavecký kemp pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím

Naši klienti dlhodobo rehabilitujú a cvičia v bazéne FTVŠ UK na Lafranconi. V súčasnosti ich trénuje náš dlhoročný dobrovoľník a profesionálny plavec Miško Závodný pod odbornou garanciou Prof. Yvetty Macejkovej. Miškovi sa podarilo v rámci zamestnaneckého projektu získať pre našich klientov príspevok na ubytovanie v chorvátskom Tučepi, a tak mohli naši klienti zavŕšiť celoročnú snahu v zdokonaľovaní sa a rehabilitovaní priamo v zdravej morskej vode.

Nadácia SPP - Program Opora 2015

Projekt Michal

Michal je spomedzi našich klientov suverénne najlepší plavec. Preto, samozrejme, pravidelne trénuje v tej najlepšej spoločnosti pod vedením tej najlepšej pedagogičky – prof. PaedDr. Yvetty Macejkovej, PhD. v bazéne FTVŠ na Lafranconi. Cieľom tohto projektu bol nácvik techniky „motýlik“, aby sa mohol v budúcnosti zúčastniť tzv. kráľovskej disciplíny – polohového preteku, kde sa postupne striedajú štyri techniky: motýlik, znak, prsia, kraul. Lepšou synchronizáciou horných a dolných končatín zdokonaľuje techniku plávania a neustále zlepšuje svoje osobné časy.

V dňoch 22.7. - 3.8.2015 sa Michal zúčastnil so slovenskou výpravou Svetových letných hier špeciálnych olympiád v Los Angeles, odkiaľ priniesol dve bronzové medaily. V októbri 2015 sa Michal zúčastnil 7. ročníka Regionálnych plaveckých pretekov v Bratislave, plával 100m prsia a umiestnil sa na 1. Mieste. V disciplíne 50m kraul sa umiestnil na 2. mieste.

MichalMichalMichal

Projekt Sofia

Naša mladá lektorka Majka Horváthová sa pustila do naozaj odvážneho plánu: naučiť našu klientku Sofiu korčuľovať. Nešlo však len o samotné korčuľovanie: cieľom projektu bolo predovšetkým zlepšiť Sofinkine držanie tela, zdokonaliť chôdzu a stabilitu počas chôdze, pokúsiť sa naučiť ju samostatne chodiť po schodoch v oboch smeroch, posilniť jej sebakompetencie, komunikatívnosť a orientáciu v priestore.

Korčuľovanie sa stalo veľmi obľúbeným a bolo motiváciou v neustálom zlepšovaní sa. Sofia zvládla základné úkony pri korčuľovaní: kľaknutie a vstávanie cez jednu nohu, základné korčuľovanie dopredu, kráčanie vpred do sklzu – na dvoch nohách, odrážanie sa dopredu – tzv. kolobežku. Použitím prvkov psychomotorickej terapie, muzikoterapie a relaxačných techník sa u nej podarilo odstrániť strach z náročnej fyzickej aktivity a z nového prostredia. Sofia vie teraz veľmi dobre spolupracovať. Okrem fyzických zručností posilnila svoje sociálne kontakty, samostatnosť a vytrvalosť.

SofiaSofiaSofia

Rozšírená muzikoterapia

Muzikoterapia je pre nás a našich klientov stará známa vec. Na týchto lekciách sa stretávame už dlhé roky a je to pre nás jedna z najobľúbenejších činností. Zmysluplne trávime svoj voľný čas a zároveň zlepšujeme svoj fyzický a psychický stav. Rozvíjame pamäť, rytmické cítenie, precvičujeme motoriku a učíme sa navzájom spolupracovať. Robíme niečo zaujímavé a dokážeme pri tom zažiť pocit úspechu, dokonca vieme našou prezentáciou počas vystúpení spraviť aj niečo hodnotné pre druhých.

Spolu s našou lektorkou Majkou Horváthovou sa snažíme neustále zlepšovať svoje schopnosti. Všetko realizujeme z vlastných zdrojov. Čaká nás nácvik hudobného divadla. Radi by sme zakúpili ďalšie terapeutické nástroje a pomôcky, ktoré umožnia aj nám, ktorí máme rôzne zdravotné obmedzenia, spoznať nové techniky a vytvárať zaujímavé a príjemné zvuky.

Zdravotné plávanie

V roku 2011 sme začali spolupracovať s FTVŠ na Lafranconi a s pani docentkou Macejkovou. Pod jej odborným vedením sa naši klienti pravidelne zúčastňujú zdravotného plávania priamo v bazéne fakulty. Klientom vo vode pomáhajú osobní asistenti a dobrovoľníci, odborné vedenie zabezpečujú doktorandi a tréneri. Plávanie a cvičenie vo vode je pre mnohých našich klientov jediná bezpečná forma pohybu. Zároveň sa tak posilňuje svalstvo celého tela. Voda umocňuje radosť z pohybu a naši klienti si ani neuvedomujú, že tým robia veľa pre svoje zdravie. Plavecké stretnutia prebiehajú vždy v stredu od 18:30 hod a zúčastňuje sa na nich stále viac našich klientov.

Nadácia SPP - Program Opora

V rámci programu OPORA sa nám podarili získať granty na Projekt Filip a Projekt Maroš. Obidva projekty sú zamerané na zvýšenie kvality života a aktivizáciu potenciálu dvoch mladých chlapcov. Hlavnou súčasťou je Individuálny plán rozvoja osobnosti, pri tvorbe ktorého sme vychádzali z ich individuálnych potrieb a schopností. Realizácia prebieha v období máj - október 2010.

Projekt Maroš

Hlavným cieľom projektu je splniť limit pre účasť na letnej paraolympiáde v Londýne (2012) v behu na 100 m a 200 m. K naplneniu tohto cieľa musí Maroš pravidelne trénovať, zlepšiť svoj štart z blokov, zúčastňovať sa pretekov a sústredení.

Projekt Filip

Hlavný cieľ projektu - Filip hrá v hudobnej skupine. K tomu je potrebné, aby Filip zvládol základy hudobnej teórie, naučil sa správnemu držaniu tela pri hre na gitaru, zosúladil koordináciu pravej a ľavej ruky.

Denný letný integrovaný tábor

Rok 2009, 2010
Rok 2008 - podporený Komunitnou nadáciou Bratislava
Rok 2004, 2007 - podporený Trenčianskou nadáciou
organizovaný každoročne od roku 2003
- denný tábor, cieľom ktorého je včlenenie detí s postihnutím medzi zdravých rovesníkov.

Hudobný klub pre deti

Rok 2003 - rozvíjanie komunikačných schopností, tvorivého myslenia u detí prostredníctvom muzikoterapeutických metód, zameraných na vnímanie hudby a kladný vzťah k nej

Inklúzia detí s postihnutím a ich rodín do života komunity v procese transformácie spoločnosti

Rok 2000, podporené NPOA - cieľom projektu bolo sprevádzanie a podporovanie rodiny s postihnutým dieťaťom, zmenšovať ich vytláčanie na okraj spoločnosti

Komunitné centrum pre deti

Rok 2000, podporené NDS - Fond Hodina deťom
  • rozšírenie voľnočasových aktvít
  • prepojenie separátnych aktivít, organizovanie spoločných podujatí

Rozvoj vzťahov v OZ Votum

Rok 2000, podporené NDS - získanie exaktných podkladov pre opodstatnenosť alternatívneho spôsobu výchovy detí v združení Votum

Internet pre mimovládne orgarnizácie

Rok 1999, podporené NOS-OSF - projekt bol zameraný na podporu vybudovanie Internetového klubu pre mládež

Klubové stretnutia

Rok 1998 - 1999, podporené NDS - projekt umožnil vytvoriť priestor pre skupiny detí (deti z ulice), ktorá sa učila životu v malej komunite, rozvíjala ich vzájomné vzťahy a podporovala ich tvorivé schopnosti

Arteterapia pre postihnuté deti a mladých ľudí

Rok 1998, podporované Magistrátom hl.mesta SR Bratislava - technické vybavenie keramickej dielne a textilnej dielne
Rok 1997, podporené NPOA - projekt umožnil postihnutým deťom a mladým ľuďom zažiť spoločenstvo a umožniť integráciu do spoločenstva zdravých detí (do existujúcej keramickej dielne)

Obnova rodiny v meniacom sa sociokultúrnom prostredí

Rok 1995, podporené NPOA
Rok 1995, Renovabis - jednorázový finančný príspevok na zariadenie združenia VOTUM